půjčovna motorek - motopůjčovna

smluvní podmínky

 

Zájemce o nájem motocyklu musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání motocyklu.

K pronajmutí motocyklu jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, popřípadě třetí doklad totožnosti (pas, rodný list) a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele.

Nájemce souhlasí s tím, že nesmí s motocyklem vyjet mimo území ČR po předchozí domluvě a schválení s pronajímatelem. Nájemce je povinen každou nehodu nebo odcizení motocyklu hlásit Policii ČR.

Při pronajmutí motocyklu se skládá vratná kauce ve výši 15.000,-Kč/ 10.000,- Kč/ 5.000,- Kč (dle typu motocyklu), která odpovídá spoluúčasti na havarijním pojištění předmětu pronájmu, a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací nájemci zpět v plné výši.

Při překročení dohodnutého času vrácení bude účtována za každou započatou hodinu smluvní pokuta ve výši 10% z denní sazby daného motocyklu (pokud nebude dohodnuto s pronajímatelem jinak). Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody.

Nájemce jako řidič i případný spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje, či jiné omamné a psychotropní látky, maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere nájemce na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající. Nájemce bere na vědomí, že pokud se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou a společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.

Nájemce podpisem smlouvy a přiložených podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za jakákoliv porušení pravidel silničního provozu na komunikacích, kterými by nájemce způsobil škodu na zdraví, životu a majetku sobě či třetím osobám. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce.

Nájemce je povinen informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu o potřebě oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a zanikají jeho nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

Způsobí-li nájemce při užívání na předmětu nájmu škodu, kterou z důvodu porušení pojistných podmínek nehradí pojišťovna, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit do 10 pracovních dnů. Nájemce hradí skutečnou škodu a způsobenou ztrátu na straně pronajímatele (ušlý zisk). Škoda i ztráta se hradí pronajímateli v penězích.

Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, jako například přijetí věci movité o přibližné hodnotě ceny motocyklu do zástavy, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.

Nájemce nesmí bez vědomí a souhlasu pronajímatele zapůjčit motocykl třetí osobě.

Zapůjčením motocyklu a podepsáním smlouvy obě smluvní strany (pronajímatel a nájemce) prohlašují, že si přečetly smlouvu a tyto obchodní podmínky, obsahu obou dokumentů bezezbytku porozuměly, a jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují svými podpisy na smlouvě.Všechna práva vyhrazena © 2009 - 2010 Motopůjčovna Brno
Powered by WebSeller
Kontakt: info@motopujcovnabrno.cz | tel.: +420 777 288 559Doporučujeme také: Bobovy hračky a modely aut

Enjoyed with Digimadi.com